اینجانب دانش آموخته دوره تربیت مربی متعهد می شوم، محتواهای دوره را صرفا جهت استفاده خودم دانلود نموده و در اختیار دیگران قرار ندهم